Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

heroes

Hakam Nizari Birjindi Kohistani

Year: 
1247 - 1320

Hazrat Pir Shamshuddin Sabzwari

Year: 
- 1356

Pir Sadar Din

Year: 
1290 - 1380

Pir Hasan Kabiruddin

Year: 
1340 - 1500

Yaqub Bin Killis

Year: 
0930 - 0991

Syed lmam Shah

Year: 
1484 - 1567

Ginans By Syed Imam Shah

Moman jen(e sirajiā ten(e varajo ji.............................1

Nahiñ varasho to jugmāñhe hārashoji........................2

Tame qol tamārā sambhāro ji.....................................3

Vel(ā poti ne cheti ne chālo ji....................................4

Tame dharma mārag māñhe chālo ji..........................5

Tame jug māñhe prāchat tār(o ji...............................6

Velā choghad(ie gur kahe chhere ji.........................7

Karar(o rup dhari shāhā besshe ji............................8

Jawhar as-Siqilli

Year: 
0910 - 0992

Khaki Khorasani

Year: 
- 1646

Hamid ad-Din al-Kirmani

Year: 
- 1021

Pir lsmailbhai Gangji

Year: 
- 1883

Al-Muayyad fid-din Shirazi

Year: 
0997 - 1077

Pir Shahabud-din Shah

Year: 
1851 - 1884

Nasir Khusraw

Year: 
1003 - 1088

Missionary Kara Ruda

Year: 
1880 - 1931

Abu Ali Sina

Year: 
0980 - 1036

Pir Sabzali

Year: 
- 1938

Abdul Malik bin Attash

Year: 
- 1107

Ahmad an-Nasafi

Year: 
0850

Exact dates are not known for him

Ali ibn Muhammad al-Sulayhi, Dai

Year: 
1020 - 1067

lbn Hani

Year: 
0932


Syndicate content

Back to top