Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

GUZINAM QURAN AST-U DIN-E MUHAMMAD

Author: 
PIR NASIR KHUSRAW

GUZINAM QURAN AST-U DIN-E MUHAMMAD
HAMIN BUD AZIRA GUZIN-E MUHAMMAD

YAQINAM KE GAR HAR DU ANRA BIWARZAM
YAQINAM SHAWAD CHUN YAQIN-E MUHAMMAD

KALID-E BIHISHT-U DALIL-E NA'I-MAM
HISAR-E HASIN AST DIN-E MUHAMMAD

BAFAZL-E KHDAIST UMIDAM KE BASHAM
YAKI UMMAT-E KAMTARIN-E MUHAMMAD

BADARYA-E DIN ANDARUN AI BIRADAR
QURAN AST DURR-E SAMIN-E MUHAMMAD

DAFINI-U GANJI BUWAD HAR SHAHI RA
QURAN AST GANJ-U DAFIN-E MUHAMMAD

BARIN GANJ-E GAWHAR YEKI NIK BINGAR
KERA BINI IMRUZ AMIN-E MUHAMMAD

CHU GANJ-U DAFINAT BAFARZAND MANDI
BAFARZAND MAND AN-U IN-E MUHAMMAD

NA BINI KE UMMAT HAMI GAWHAR-E DIN
NAYABAD MAGAR KAZ BANIN-E MUHAMMAD

MUHAMMAD BEDAN DAD GANJ-U DAFINASH
KE OU BUD DAR KHUR QARIN-E MUHAMMAD

QARIN-E MUHAMMAD KE BUD ANKE JUFTASH
NA BUDI MAGAR HUR-E AIN-E MUHAMMAD

AZIN HUR-E AIN-U QARIN GASHT PAIDA
HUSAIN-U HASAN SIN-U SHIN-E MUHAMMAD

HUSAIN-U HASAN RA SHANASAM HAQIQAT
BADU JAHAN GUL-U YASMIN-E MUHAMMAD

CHUNIN YASMIN-U GUL ANDAR DU ALAM
KUJA RUST JUZ DAR ZAMIN-E MUHAMMAD

NAYARAM GUZIDAN HAMI MAR KASI RA
BARIN HAR DU AN NAZNIN-E MUHAMMAD

NAYARM GUZIDAN KASI RA BAR ISHAN
KE SHARM AYADAM AZ JABIN-E MUHAMMAD


Audio for GUZINAM QURAN AST-U DIN-E MUHAMMAD

Translation & Transcription

GUZINAM QURAN AST-U DIN-E MUHAMMAD

in
trans_of: 
GUZINAM QURAN AST-U DIN-E MUHAMMAD

This is the summary of Pir Nasir-e KHUSRAW's QASIDAH to be recited.

Back to top