Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Dari

GUZINAM QURAN AST-U DIN-E MUHAMMAD

GUZINAM QURAN AST-U DIN-E MUHAMMAD
HAMIN BUD AZIRA GUZIN-E MUHAMMAD

YAQINAM KE GAR HAR DU ANRA BIWARZAM
YAQINAM SHAWAD CHUN YAQIN-E MUHAMMAD

KALID-E BIHISHT-U DALIL-E NA'I-MAM
HISAR-E HASIN AST DIN-E MUHAMMAD

BAFAZL-E KHDAIST UMIDAM KE BASHAM
YAKI UMMAT-E KAMTARIN-E MUHAMMAD

BADARYA-E DIN ANDARUN AI BIRADAR
QURAN AST DURR-E SAMIN-E MUHAMMAD

DAFINI-U GANJI BUWAD HAR SHAHI RA
QURAN AST GANJ-U DAFIN-E MUHAMMAD

BARIN GANJ-E GAWHAR YEKI NIK BINGAR


Syndicate content

Back to top