Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

MUNJAJAT-E SYYEDANA HASAN BIN SABBAH

Author: 
SYYEDANA HASAN BIN SABBAH
secondary_title: 
KHUDAWANDA TU SULTAN-E KARIMI

KHUDAWANDA TU SULTAN-E KARIMI
TU BISMILLHIR - RAHMANIR - RAHIMI

BI BAKHSHA BAR MAN-E ZAR-U MUQASSIR
GHAFURA RAHIMA YA RABB BA AKHIR

GHALAD KARDAM ZE DAFTARNAM-E KHWESH
SIYAH KARDAM ZE GHAFLAT JAMA-E KHWESH

MAN ANDAR GHARQA-E BAHR-E GUNAHAM
TU DANI CHARA-E BAKHT-E SIYAHAM

BA AH-U NALA-U ZARI-U HASRAT
ZE GHAFLAT MANDA DUR AZ RAH-E DAULAT

MAN BI DAULAT-U BADBAKHT-U MAHRUM
NAKARDAM KHIDMATI DAR KHURD-E MAKHDUM

KUNUN AZ RAH-E MAKHZULI-U HIRMAN
PESHMANAM PESHMANAM PESHMANAM

ZE TAQSIRAT-E KHUD SHARMANDA ‘AM MAN
ZE KHAJLAT SAR FARO AFGANDA ‘AM MAN

BA TAQSIRAR CHI RAH BI HAD SIPURDAM
WA LAIKIN AZ DARAT HARGIZ NA GARDAM

KUNUN AZ RAH-E TU MAN RAH-E DIGAR
NADARAM JUZ DARAT DARGAH-E DIGAR

MARA MAFGAN ZE LUTFAT AZ BAR KHWESH
SAG-E KHUDA RA MERAN DUR AZ DAR-E KHWESH

HAMISHA HASIL AZ TU MAYA-E MAN
MANAM CHUN TIFL-U LUTFAT DAYA-E MAN

CHE HASTAM DAR RAHAT YAK TIFL-E MARHUM
ZE SHIR-E LUTF-E KHUD MEGUZAR MAHRUM

MARA PURSAND-U GUYAND IN-U AN KUN
NAMIDANAM BAKHSHI GUNAH-E MAN KARIMI

AGAR RAHMI KUNI BAR MAN RAHIMI
AGAR BAKHSHI GUNAH-E MAN KARIMI

BIYABAN AST-U MAN GUM KARDA ‘AM RAH
RAH-E PUR KHAUF-U MAN BI YAR-U HAMRAH

HARIFAM SHAKHS-E DEV CHAND MARDUM
SHABAM TARIK-U MANZIL DUR-U RAH GUM

MAN GUM GASHTA TANHA MANDAH HAIRAN
SAR-E MAN ZIN TAFAKKUR GASHTA GARDAN

CHI BASHAD GAR QABULAT UFTAT AI PAK
BADU NAIK-E MAN-E YAK ZARRA-E KHAK

AGAR BAD KHWASTAM YA BAD NISHATAM
QABULAM KUN MEKUN RAD HAR CHI HASTAM

BADAST-E MAN NABASHAD HICH TATBIR
BALUTF-E KHUD KHUDAYA DAST-E MAN GIR

ILAHI NIST BAD IN JAN PUR PECH
AGAR KHWAHAT BAGHAIR AZ TU DIGAR HECH

DAMI AKHIR KE AZ TAN BEGULAT JAN
KUNI JAN-E MARA PAIWAND-E JANAN

BIHAQQ-E ANKE WASFAT BI QIYAS AST
ZUHURAT HAR ZAMAN DAR HAR LIBAS AST

BIHAQQ-E ANKE SATTARI-U GHAFFAR
BITAQSIRAT-E MAN BA MAN MEKUN KAR

MARA DAR SAYA-E LUTFAT AMAN DEH
AMAN AZ FITNA-E AKHIR ZAMAN DEH

MAN AWWAL DAR ADAM NA BUDAH BUDAM
DAR AN NABUDAGI ASUDA BUDAM

GJUBARI NISTI AZ MAN ZE DURI
DAR-E HASTI BARUYAM BAR KHSHUDI

BIKARDI HAFT ABAH NAZIR-E MAN
NIGAHBAN CHAR MADAR HAZIR-E MAN

HAMI BURDANDAM AZ AGHUSH TA DAUSH
RASANIDAND MARA AZ HAUSH TA GAUSH

SHUDAH ZISHAN MUYYASAR NAZ-U NUSHAM
MUQADDAR HAM AZISHAN KHURD-U POSHAM

TANAM DADI-U AQL-U JAN-U IDRAK
DILAM DADI-U HAUSH AI QADIR-E PAK

PAS ANGAH KARDI AZ AHL-E SUJUDAM
ZE JAUD-E KHUD RASANDI BA WAJUDAM

ZE NUR-E RAHMAT-E KHUD KARD GHARQAM
NIHADI TAJ-E KARRAMNA BA FARQAM

MUZAYYAN SHUD ZE NURAT HUBBAT-E MAN
CHU KADI RAST BA KHUD NISBAT-E MAN

CHU IN BUD-E MAN AZ BUD-E TU BUDAST
KE BI BUDI-E TU BUD-E MAN NA BUDAST

KUNUN ZINSAN BA TAMAMAM RASANDI
BA-HAR JAYAM FARU ZA’ YT NAMANDI

RAWA NABUWAT KUNUN AI PADSHAHAM
KE MANI BA’ D AZIN DAR NIM RAHAM

SUYI KHUD RAHBAR SHAV RAHBARI KUN
ZE LUTFAT MUBTADA RA MUNTAHI KUN

BAFAZI-E KHWESHTAN AI BI NIHYAT
RASAN KAR-E MAN-E MASKIN BAGHAYAT

MANAM YAK QATRA TU DARYA-E AMI
ZE LUTF-E KHUD MEMAN KARAM BEKHAMI

ILAHI PUKHTA GARDAN KAR-E KHAMAM
TAMAM KUN AGAR CHI NATAMAMAM

MAN BI HASIL-U BI NAM-U BI NANG
BESHUKHI UZRHA GUFTAM BASI LANG

ILAHI DAR PAZIR IN UZR LANGAM
BAFAZL-E KHWESHTAN MEFGAN ZE CHANGAM

BA AKHIR JAN-E SAIYAIDANA KHUDAWAND
BAKHAK-E PA’I MARDANAT BEPAIWAND

KE SAIYIDANA TURA KHWANAD BAHAJAT
RAWA KUN HAJATAM BA IN MANAJAT

BA TASBIH-U DU’A-E HALQA-E DIN
IJABAT KUN MANJATAM KE AMIN


Back to top