Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Dozak mey mey to kya mera saya na jaayega

Source: 
Kamal Taj - Chicago
verses: 
3

Title: Dozak mey mey to Page: 61.1___________________________________________________________________________

Taj Ali jaisa koi sardar nahin hai (music)

Mohamed jaisa koi darbaar nahin hai (music)

Panj tan paak se jise pyar nahin hai (music)

Uske kalme ka koi aitbaar nahin hai (music)

Nabi ka kuwate baazu Ali hai (music)

Kalame paak ki kushboo Ali hai (music)

Ali ki jisne nahi imdaad chahi (music)

Kyun ke Ali ka naam hai shane ilahi (music)

Dozak mey mey to kya [mera saya na jaayega x3] (music)

Ch Dozak mey mey to kya [mera saya na jaayega x3] x2

MUSIC

Taj Dozak mey mey to kya, mera saya na jaayega

Dozak mey mey to kya, mera are saya na jaayega

Kyun ke Rasul-e-paak se

Ch [Dekha na jaayega are x3]

Kyun ke Rasul-e-paak se, [Dekha na jaayega are x3]

Dozak mey mey to kya, [mera saya na jaayega x3]

Verse 1

Taj [Kiya Sultan Mohamed Shah se x2], Hassan Nizami ne sawal

Imam Sultan Mohamed Shah se Hassan Nizami ne pucha

Ke aap ke murid kahan kahan basten hai

Kiya Sultan Mohamed Shah se, Hassan Nizami ne sawal

Aur jawab sun kar kahe utha marhaba kamal

Sultan Mohamed Shah ne farmaya

Ke saare jahan mey baste mere murid hai x2

Lekin mere koi bhi murid dozak mey nahin hai

[Yeh kol mere Mowla ka x2] are badla na jaayega

Ch Dozak mey mey to kya, [mera saya na jaayega x3]

Kyun ke Rasul-e-paak se, [dekha na jaayega are x3]

.../61.2

Dozak mey to....cont'd Page: 61.2

Verse 2

Taj [Nabi ke baad x2] silsile Imamat Ali se chali hai

Aur har Ali ke baad jahan mey dore Ali hai

[Itrat Rasullilaha ki x2] yeh nasle Ali hai

Aur aaj Shah Karim momino ke waali hai

[Karim ke baad taarne ko x2] are ibne Karim ayega

Ch Dozak mey mey to kya, [mera saya na jaayega x3]

Kyun ke Rasul-e-paak se, [dekha na jaayega are x3]

Verse 3

Taj [Baitul-lah mey x2] paida hone waale bhi Ali hai

Allaha ke ghar mey, paida hone waale bhi Ali hai

Aur khyber ka kila fata karne waale bhi Ali hai

[Jange sifin ke naate kul Quran bhi Ali hai x2]

Aur Nusseri ko baar baar zinda karne waale bhi Ali hai

[Who hi Ali ki bayat mey x2], are Taj kurban ho jaayega

Ch Dozak mey mey to kya [mera saya na jaayega x3]

Kyun ke Rasul-e-paak se, [dekha na jaayega are x3]

MUSIC

Taj Dozak mey mey to kya, [mera saya na jaayega x3]


Audio for Dozak mey mey to kya mera saya na jaayega

Back to top