Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Guzinam Quran Ast-u Din-e Muhammad

in
verses: 
16

Guzinam Quran Ast-u Din-e Muhammad
Hamin Bud Azira Guzin-e Muhammad

Yaqinam Ke Gar Har Du Anra Biwarzam
Yaqinam Shawad Chun Yaqin-e Muhammad

Kalid-e Bihisht-u Dalil-e Na 'i-Mam
Hisar-e Hasin Ast Din-e Muhammad

Bafazl-e Khudaist Umidam Ke Basham
Yaki Ummat-e Kamtarin-e Muhammad

Badarya-e Din Andarun Ai Biradar
Quran Ast durr-e Samin-e Muhammad

Dafini-u Ganji Buwad Har Shahi Ra
Quran Ast Ganj-u Dafin-e Muhammad

Barin Ganj-e Gawhar Yeki Nik Bingar
Kera Bini Imruz Amin-e Mhuammad

Chu Ganj-u Dafinat Bafarzand Mandi
Bafarzand Mand An-u In-e Muhammad

Na Bini Ke Ummat Hami Gawhar-e Din
Nayabad Magar Kaz Banin-e Muhammad

Muhammad Bedan Dad Ganj-u Dafinash
Ke Ou Bud Dar Khur Qarin-e Muhammad

Qarin-e Muhammad Ke Bud Anka Juftash
Na Budi Magar Hur-e Ain-e Muhammad

Azin Hur-e Ain-u Qarin Gasht Paida
Husain-u Hasan Sin-u Shin-e Muhammad

Husain-u Hasan Ra Shanasam Haqiqat
Badu Jahan Gul-u Yasmin-e Muhammad

Chunin Yasmin-u Gul Andar Du Alam
Kuja Rust Juz Dar Zamin-e Muhammad

Nayaram guzidan Hami Mar Kasi Ra
Barin Har Du An Naznin-e Muhammad

Nayarm Guzidan Kasi Ra Bar Ishan
Ke Sharm Ayadam Az Jabin-e Muhammad


Back to top